Όροι Χρήσης

Στοιχεία Επιχείρησης:

Αλέξανδρος Παπαδημητρόπουλος

ΑΦΜ: 061126950 ΔΟΥ: Τρίπολης

Δημητρακοπούλου 9, Τρίπολη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR
Γενικά
Δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
To www.alexandroscoffees.gr χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα,
αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι να θεμελιώσει
και να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωση, να συμμορφωθεί με νομικές
υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα ή να προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας.
Ποιου και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας.
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας
αφορούν τους πελάτες της εταιρείας που είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς και
τους εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων
εταιριών ή υπεργολάβων. Τα δεδομένα αφορούν: Στοιχεία επικοινωνίας
όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και αριθμό τηλεφώνου. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αυτά που
απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους
οποίους συλλέγονται, αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών.
Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
Η πρόθεση μας είναι να διασφαλίσουμε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε
οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας. Η εταιρεία μας, καθώς και οι
συνεργάτες μας, λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα
προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και
τροποποιήσεις.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της
ιστοσελίδας μας υπόκειται στις αρχές προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τη
νέα ρύθμιση GDPR, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό
εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το
Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει
θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση καθώς και τις σχετικές
διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472/1997 για την προστασία του
ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει
συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν.
2819/2000, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου
(οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το
απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της
Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι παρόντες όροι
διατυπώνονται, λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της
τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος
πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το
πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νέα ρύθμιση θα αποτελέσει
αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων
Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :
1) Να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και
να ζητήσετε την χορήγηση αντιγράφου.
2) Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
3) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην
επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην
επεξεργασία τους. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει τη συνεργασία
ή/και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς
για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
4) Για πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας,
μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται, είτε μέσω της ιστοσελίδας
μας www.alexandroscoffees.gr , είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση info@alexandroscoffees.gr ή alexandros.coffees@gmail.com,
είτε τηλεφωνικά στο τηλ.επικοινωnίας 2714000204 ή 2710238271

Συγκέντρωση – Συλλογή πληροφοριών
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι
η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Το
www.alexandroscoffees.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε
αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση, ακολουθώντας
τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται
από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το
www.alexandroscoffees.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει,
δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία
και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.
Επιπλέον, δεν διανέμει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία πελατών του
σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί του, τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που

αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Το www.alexandroscoffees.gr δεν
ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές
σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
Κατ΄εξαίρεση, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία από την
εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας
όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ. Το
www.alexandroscoffees.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να
ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων,
οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία
που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.


Cookies
Το www.alexandroscoffees.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies
ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της
ιστοσελίδας του. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον
να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: αναγνώριση χρηστών,
αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι.
Τα cookies είναι αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας διαμέσου του διαδικτύου, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες
όπως το www.alexandroscoffees.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς
τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να
αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους
σε αυτή. Με τα cookies μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες. όπως
αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον
browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που
ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’
όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies
από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας. Τα cookies δεν
προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και
στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.


Για ποιο σκοπό ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπο;
Δεν αποθηκεύουμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης
όπως η διεύθυνση σας, ο κωδικός, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κλπ. στα
cookies που χρησιμοποιούμε.
Επίσης δεν χρησιμοποιούμε τα cookies για να καθοδηγήσουμε σε
διαφήμιση τους χρήστες μας κατά την πλοήγηση ούτε για άλλους
διαφημιστικούς σκοπούς, ούτε δικούς μας ούτε τρίτων.
Τέλος με το την είσοδο σας στο κατάστημα μπορείτε να επιλέξετε τα
cookies που επιθυμείτε όπως π.χ. Στατιστική, Marketing κ.α. Τα cookies

διαγράφονται κάθε 12 μήνες αυτόματα όπου και το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος θα σας ζητήσει
να ξαναεπιλέξετε ποια cookies επιθυμείτε. Για δική σας εξυπηρέτηση
αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων η ημερομηνία αποθήκευσης των
cookies από εσάς.
Λίστα από cookies που συλλέγουμε
Ο πίνακας περιλαμβάνει τα cookies που συλλέγουμε καθώς και τις
πληροφορίες που αποθηκεύουν.
Όνομα COOKIE
Περιγραφή COOKIE
Google Analytics
Η χρήση του cookie γίνεται για την ομαλή λειτουργία του google analytics
στο www.alexandroscoffees.gr.
Όλα τα στοιχεία διαγράφονται από το google analytics με τη πάροδο δύο (2)
ετών.